Pressmeddelande: Stor brist på specialistläkare i allmänmedicin

Det saknas tusentals specialister i allmänmedicin, visar en ny rapport från Socialstyrelsen och Nationella vårdkompetensrådet om villkor och förutsättningar för kompetensförsörjningen i primärvården. En förutsättning för att kunna säkerställa kompetensförsörjningen är förbättrad arbetsmiljö.

I en delredovisning av ett regeringsuppdrag presenterar Socialstyrelsen och Nationella vårdkompetensrådet idag en bred nulägesbild av villkor och förutsättningar för kompetensförsörjningen i primärvården. Rapporten visar på flera utmaningar, bland annat att antalet specialistläkare i allmänmedicin skulle behöva öka kraftigt.

– I vår rapport finns ett räkneexempel som visar att det i dagsläget saknas tusentals specialistläkare i allmänmedicin i primärvården, så vi har en lång väg att gå.
Vi behöver ge regioner och kommuner bättre planeringsförutsättningar för kompetensförsörjningen i primärvården, säger Ann-Marie Wennberg Larkö, ordförande för Nationella vårdkompetensrådet och sjukhusdirektör för Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Enligt rapporten saknar dock 16 av 21 regioner kompetensförsörjningsplaner för primärvården i dagsläget. Ett område som både professionsföreträdare och intervjuade verksamhetschefer i primärvården lyfter som den enskilt viktigaste insatsen för en fungerande kompetensförsörjning i primärvården är en god arbetsmiljö.

– Professionen beskriver begränsade möjligheter att påverka sin situation, samtidigt som det råder höga krav på att utföra arbetet väl. Det leder till friktion mellan olika verksamheter, trötthet hos personalen, minskad arbetsglädje, samvetsstress, en känsla av att inte räcka till och en oro över kapaciteten att axla den pågående omställningen till en god och nära vård, säger Ann-Marie Wennberg Larkö.

Enligt rapporten kan bristande arbetsmiljö och svårigheter att erbjuda verksamhetsförlagd utbildning (VFU) även leda till att det blir svårt att anta fler studenter till befintliga utbildningar, liksom att starta upp nya hälso- och sjukvårdsutbildningar. Eftersom en allt större del av vården bedrivs inom primärvården är det också viktigt att fler studenter får göra sin VFU där.

Framgångsfaktorer för att behålla och rekrytera personal

Socialstyrelsen och Nationella vårdkompetensrådet kommer i sin slutredovisning i november att lägga förslag på insatser för att stärka medarbetarna och säkra den framtida kompetensförsörjningen. Redan i delredovisningen beskrivs dock vissa framgångsfaktorer som kommit fram i de intervjuer som gjorts.

– Framgångsfaktorer för att behålla och rekrytera personal är till exempel att medarbetarnas uppdrag är väl avgränsat, att samverkan med kollegor är god, att det finns goda möjligheter för forskning, utbildning och fortbildning, samt att senior kompetens tillvaratas och att personalteamet blir involverat i planeringen av kärnverksamheten.

Delredovisningen i regeringsuppdraget om kompetensförsörjning inom primärvården (S2021/06575) är en bred, beskrivande kartläggning av olika aspekter och perspektiv som syftar till att ge berörda aktörer möjlighet att överblicka områdets vidd och utgöra referensmaterial för arbetet med kompetensförsörjningen. Det kunskapsunderlag som delredovisningen utgör är även ett stöd för det gemensamma arbete som bedrivs i det nationella vårdkompetensrådet och de sex regionala vårdkompetensråden som etablerats i varje sjukvårdsregion.

Kontaktpersoner

Ann-Marie Wennberg Larkö, ordförande för Nationella vårdkompetensrådet och sjukhusdirektör för Sahlgrenska universitetssjukhuset
E-post: ann-marie.wennberg@vgregion.se
Tfn (via rådets kanslichef Malin Nylén Bolinder): 070-162 45 71

Malin Nylén-Bolinder, kanslichef för Nationella vårdkompetensrådet
E-post: malin.nylen-bolinder@socialstyrelsen.se, tfn: 070-162 45 71