Aktörer som bidrar med kunskapsunderlag

Flera myndigheter och andra aktörer tar fram rapporter, analyser och statistik som belyser kompetensförsörjningen ur olika perspektiv. Nationella vårdkompetensrådet tar i sitt arbete del av sådana kunskapsunderlag. Här listar vi de aktörer som bidrar med kunskapsunderlag till rådets arbete.

På webbplatsen kan du både ta del av rådets egna kunskapsunderlag och kunskapsunderlag från andra aktörer. Här följer en kort presentation av de aktörer som bidrar med kunskapsunderlag till rådets arbete.

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av arbeten. Deras jobb är att så effektivt som möjligt föra samman dem som söker medarbetare med dem som söker jobb. De ska också kontrollera att de arbetsgivare som får anställningsstöd och de som är anmälda som arbetslösa följer det regelverk som finns.
www.arbetsformedlingen.se

Arbetsmiljöverket

Alla anställda i Sverige har rätt till en bra arbetsmiljö enligt arbetsmiljölagen. Ingen ska behöva skada sig, bli sjuk eller dö på grund av sitt arbete. Arbetsmiljöverket är en myndighet som har regeringens och riksdagens uppdrag att se till att lagar om arbetsmiljö och arbetstider följs av företag och organisationer.
www.av.se

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

IVO ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvårdspersonal, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Myndigheten ansvarar också för viss tillståndsprövning.
www.ivo.se

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys följer upp och analyserar hälso- och sjukvården, tandvården och omsorgen ur ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv. Arbetet ska bidra till att förbättra och effektivisera vården, tandvården och omsorgen samt stärka patienternas och brukarnas ställning.
www.vardanalys.se

Riksrevisionen

Riksrevisionen är en myndighet med ett grundlagsskyddat oberoende. Deras uppdrag är att granska hela den statliga verksamheten – regeringen, myndigheterna och de statligt ägda bolagen. De utvärderar konsekvenser av politiska reformer och undersöker om skattepengarna används effektivt.
www.riksrevisionen.se

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen är Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg. Genom samarbete, oberoende experter och pålitlig kunskap styr, stödjer och utvecklar de hälso- och sjukvården och socialtjänsten.
www.socialstyrelsen.se

Statistikmyndigheten SCB

Statistikmyndigheten SCB ansvarar för officiell statistik och annan statlig statistik. De ska utveckla, framställa och sprida statistiken.
www.scb.se

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är en medlems- och arbetsgivarorganisation för Sveriges kommuner och regioner. SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet. De fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning.
www.skr.se

Universitetskanslersämbetet (UKÄ)

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) granskar kvaliteten på högskoleutbildningarna och att universitet och högskolor följer de lagar och regler som gäller. De följer upp och analyserar utvecklingen inom den svenska högskolan, och ansvarar för officiell statistik på högskoleområdet.
www.uka.se

Senast uppdaterad:
Publicerad: