Kunskapsunderlag från andra aktörer

Rådets bedömningar och analyser grundar sig på olika kunskapsunderlag som analyser, rapporter, statistik, prognoser och undersökningar. Vissa av underlagen produceras inom rådets verksamhet, men rådet använder sig också av kunskapsunderlag från andra myndigheter och organisationer. Här listar vi ett urval av underlag från andra aktörer.
Filtrera på
Visar 10 av 47
Verksamhetsförlagd utbildning inom sjukvården under coronapandemin

Undersökningen visar att det mesta av den verksamhetsförlagda utbildningen har gått att genomföra under coronapandemin, men det har krävt stort arbete av både lärosäten och mottagande enheter. Samtidigt visar undersökningen på stora regionala skillnader. Genomförandet av den verksamhetsförlagda utbildningen har försvårats på grund av patientbrist inom delar av sjukvården i kombination med överbelastning inom andra.

Utgiven av: Universitetskanslersämbetet (UKÄ), 2021-11-03
Fler vägar till vårdyrken - delredovisning

UKÄ, Skolverket och Myndigheten för yrkeshögskolan har presenterat delredovisningen av regeringsuppdraget att kartlägga och föreslå fler vägar till vårdyrken. I redovisningen ingår bland annat kartläggning av vårdutbildningar inom olika utbildningsformer och kartläggning av situationen när det gäller kompetensförsörjningen inom vården.

Utgiven av: Universitetskanslersämbetet, Skolverket och Myndigheten för yrkeshögskolan, 2021-10-06
Nära vård i sikte?

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys utvärderar omställningen i hälso- och sjukvården till en god och nära vård. I denna delrapport beskrivs utvecklingen hittills ur patientperspektivet, systemperspektivet och yrkesverksammas perspektiv.

Utgiven av: Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, 2021-10-01
Doktorsexaminerades etablering på arbetsmarknaden

Här redovisas etableringsgraden på arbetsmarknaden 1,3 och 5 år efter doktorsexamen. Efter 5 år har 85 procent av kvinnorna och 88 procent av männen med doktorsexamen inom medicin och hälsovetenskap etablerat sig på arbetsmarknaden. Personer med doktorsexamen inom medicin och hälsovetenskap arbetar i hög grad utanför högskolevärlden, i stor utsträckning i kommunal sektor och till mindre del i privat sektor.

Utgiven av: Universitetskanslersämbetet (UKÄ), 2021-09-29
Statistik om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal 2020 samt arbetsmarknadsstatus 2019(pdf)

Inom de flesta hälso- och sjukvårdsyrkena fortsatte det totala antalet utfärdade legitimationer att öka 2020 och det är fler kvinnor än män som legitimeras. Av alla utfärdade legitimationer till barnmorskor, tandhygienister, receptarier, arbetsterapeuter och dietister hade 94 procent eller fler utfärdats till kvinnor år 2020.

Utgiven av: Socialstyrelsen, 2021-09-14
Personalen i välfärden

Personalstatistik för kommuner och regioner 2020. Personalen i välfärden baseras till störst del på SKR:s personal- och lönestatistik som samlas in i november årligen.

Utgiven av: Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), 2021-06-23
Öppna jämförelser 2021 - Kommunal hälso- och sjukvård(pdf)

Pandemin har tydliggjort utmaningar inom äldreomsorgen och den kommunala hälso- och sjukvården. Årets resultat visar ett behov av att utveckla det strategiska arbetet i kommunerna gällande ökad patientsäkerhet och kompetensutvecklingsplaner för fortbildning i palliativ vård och stroke.

Utgiven av: Socialstyrelsen, 2021-06-21
Arbetsmarknadsutsikterna våren 2021

Här presenteras Arbetsförmedlingens bedömning kring hur arbetsmarknaden kan utvecklas under 2021 och 2022. Utsikterna på arbetsmarknaden har förbättrats. Arbetslösheten är dock fortsatt hög och effekterna av pandemin bedöms som långvariga, framför allt med tanke på det stora antalet långtidsarbetslösa. Det finns dessutom fortfarande osäkerhet kring utvecklingen och återhämtningen framöver.

Utgiven av: Arbetsförmedlingen, 2021-06-16
Tillsyn av tillgänglighet i hälso- och sjukvården

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har haft regeringens uppdrag att beskriva risker med bristande tillgänglighet i hälso- och sjukvården och lämna förslag på hur tillsynen kan utvecklas. Här är slutredovisningen av uppdraget.

Utgiven av: Inspektionen för vård och omsorg (IVO), 2021-06-16
Doktorander och examina på forskarnivå 2020

Universitetskanslersämbetet publicerar statistik om doktorandnybörjare för 2020. År 2020 började 3 100 doktorander en utbildning på forskarnivå vilket var 120 färre än året innan. Det vanligast förekommande forskningsämnesområdet bland doktorandnybörjarna var medicin och hälsovetenskap med 1 080 doktorandnybörjare. Könsfördelningen inom medicin och hälsovetenskap är kvinnodominerad med 61 procent kvinnor och 39 procent män.

Utgiven av: Universitetskanslersämbetet (UKÄ), 2021-06-10