Kunskapsunderlag från andra aktörer

Rådets bedömningar och analyser grundar sig på olika kunskapsunderlag som analyser, rapporter, statistik, prognoser och undersökningar. Vissa av underlagen produceras inom rådets verksamhet, men rådet använder sig också av kunskapsunderlag från andra myndigheter och organisationer. Här listar vi ett urval av underlag från andra aktörer.
Filtrera på
Visar 10 av 29
Etablering på arbetsmarknaden för examinerade läsåret 2017/18

Ett sätt att mäta hur högskoleutbildning motsvarar arbetslivets behov är att undersöka i vilken utsträckning de som tar en examen får ett arbete och etablerar sig på arbetsmarknaden. Här redovisar UKÄ andelen etablerade 1-1,5 år efter examen för de som tog examen läsåret 2017/18.

Utgiven av: Universitetskanslersämbetet (UKÄ), 2021-05-11
Statistiskt meddelande: Studenter och examinerade i högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå 2019/20

Publikationen visar bland annat att 4 500 personer tog ut en sjuksköterskeexamen läsåret 2019/20. Det var 100 fler än föregående läsår vilket då var det högsta antalet på tio år. Antalet som avlade specialistsjuksköterskeexamina var det högsta sedan specialistsjuksköterskeexamen infördes 2001. Såväl det totala antalet studenter som antalet nybörjare i högskolan ökade under perioden. Ökningen berodde till viss del på coronapandemins utbrott.

Utgiven av: Universitetskanslersämbetet (UKÄ), 2021-04-14
Prognos: högskoleutbldade i relation till arbetsmarknadens behov

Här bedömer Universitetskanslersämbetet (UKÄ) den framtida tillgången på högskoleutbildade i relation till arbetsmarknadens behov. Prognosen omfattar arbetsmarknadsläget år 2035 för 38 utbildningar inom sju utbildningsgrupper.

Utgiven av: Universitetskanslersämbetet (UKÄ), 2021-04-07
Prognoser för behovet av högskoleutbildade – hälso- och sjukvård samt social omsorg

Prognoser för behovet av högskoleutbildade inom hälso- och sjukvård samt social omsorg och hur arbetsmarknadsläget förväntas bli 2035 för olika yrkesgrupper. Här finns också uppgifter om söktrycket till utbildningar, och den genomsnittliga månadslönen för olika utbildningar.

Utgiven av: Universitetskanslersämbetet (UKÄ), 2021-04-06
Statistik analys: Högst efterfrågan på forskarutbildade på lärosätena och inom vården

Efterfrågan på forskarutbildad arbetskraft är högst på universitet och högskolor, samt inom vården. Det konstateras i denna analys som är en del av ett projekt där Universitetskanslersämbetet (UKÄ) vill belysa samhällets behov av forskarutbildade.

Utgiven av: Universitetskanslersämbetet (UKÄ), 2021-03-25
Coronaviruset och högskolan

Här samlar Universitetskanslersämbetet (UKÄ) rapporter som har med coronapandemins konsekvenser på högskolan att göra. Pandemin har inneburit stora utmaningar för högskolans olika verksamheter.

Utgiven av: Universitetskanslersämbetet (UKÄ), 2021-03-16
Bedömning av tillgång och efterfrågan på legitimerad personal i hälso- och sjukvård samt tandvård - Nationella planeringsstödet 2021

Rapporten vänder sig till regeringen, huvudmän inom hälso- och sjukvård och tandvård, företrädare för professioner och patienter och till andra aktörer som berörs av frågor om planering av hälso- och sjukvårdens respektive tandvårdens kompetensförsörjning.

Utgiven av: Socialstyrelsen, 2021-02-24
Riktade utbyggnadsuppdrag till universitet och högskolor – regeringens styrning genom utformning och uppföljning

Regeringens omfattande satsningar på att bygga ut högskoleutbildningarna inom vissa bristyrken har inte givit önskat resultat. En förklaring är att problemet snarare har varit brist på sökande än på antalet utbildningsplatser, visar denna granskning.

Utgiven av: Riksrevisionen, 2021-02-23
Trender och Prognoser – långtidsprognos

I rapporten presenteras beräkningar över tillgång och efterfrågan på arbetskraft med olika utbildningar fram till år 2035. Beräkningarna bygger på ett antal grundläggande förutsättningar och antaganden beträffande utvecklingen i samhällsekonomin, på arbetsmarknaden och inom utbildningsväsendet.

Utgiven av: Statistiska centralbyrån, SCB, 2021-02-18
Högskolans roll för livslångt lärande – en analys av äldre högskolestudenter 1995-2018

Det är kvinnor som redan har tagit en examen som återvänder till högskolan för att vidareutbilda sig. Bland äldre återvändande studenter är kvinnor överrepresenterade på i stort sett alla utbildningar. Allra störst är könsskillnaden inom specialpedagogik och specialistsjuksköterskeutbildning.

Utgiven av: Universitetskanslersämbetet (UKÄ), 2021-02-03