Regional samverkan

I Nationella vårdkompetensrådets uppdrag ingår att stödja och åstadkomma samverkan om kompetensförsörjningsfrågor i hälso- och sjukvården på sjukvårdsregional nivå. Varje sjukvårdsregion har etablerat ett regionalt vårdkompetensråd som också är en del i en nationell samverkansmodell.

Samverkan om kompetensförsörjningsfrågor i hälso- och sjukvården behöver utvecklas på både nationell och sjukvårdsregional nivå. På sjukvårdsregional nivå har det funnits ett behov av att få till stånd en mer utvecklad samverkan mellan hälso- och sjukvårdens huvudmän och lärosäten (universitet och högskolor).

För att främja samverkan har sex sjukvårdsregionala råd etablerats med representanter för de regioner, kommuner och lärosäten som hör till respektive sjukvårdsregion. Även andra berörda aktörer, såsom privata vårdaktörer, kan vara representerade i de sjukvårdregionala råden.

Sverigekarta med de sex sjukvårdsregionerna: Norra sjukvårdsregionen, Sjukvårdsregion Mellansverige, Stockholm-Gotlands sjukvårdsregion, Sydöstra sjukvårdsregionen, Västra sjukvårdsregionen och Södra sjukvårdsregionen.
Sverigekarta med de sex sjukvårdsregionerna: Norra sjukvårdsregionen, Sjukvårdsregion Mellansverige, Stockholm-Gotlands sjukvårdsregion, Sydöstra sjukvårdsregionen, Västra sjukvårdsregionen och Södra sjukvårdsregionen.

Hur långt har den sjukvårdsregionala samverkan kommit?

Nu finns ett regionalt vårdkompetensråd i varje sjukvårdsregion. Gemensamma möten mellan dels ordförandena, dels kanslifunktionerna för de regionala råden och det nationella rådet har inletts och kommer att hållas regelbundet. Kommunikationen och samverkan mellan de regionala vårdkompetensråden och Nationella vårdkompetensrådet sker genom kunskapsdelning, erfarenhetsutbyten och dialog.

Bakgrunden till den nationella samverkansmodellen

Den samverkansmodell med ett nationellt och sex sjukvårdsregionala vårdkompetensråd som nu finns på plats har sin bakgrund i ett gemensamt regeringsuppdrag som Socialstyrelsen och Universitetskanslersäm-betet (UKÄ) hade 2016–2019. I slutrapporten av regeringsuppdraget lade myndigheterna fram förslaget med samverkansmodellen och menade att den sjukvårdsregionala samverkan bör bygga på ett gemensamt kunskapsutbyte om behov och planerade förändringar framåt, till exempel för omställningar i vården, såsom till en god och nära vård, forskningsrön som påverkar behoven, planerade förändringar av utbildningar och behov av verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Tanken med de sjukvårdsregionala vårdkompetensråden är, enligt slutrapporten som nämns ovan, att råden bidrar till det övergripande målet om att effektivisera kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården och tandvården genom att

  • länka samman det nationella rådet med arbetet på regional och lokal nivå
  • främja att nationella förslag på åtgärder realiseras
  • det skapas tryck i arbetet regionalt.

Läs mer om tankarna bakom den nationella samverkansmodellen genom att ladda ner slutrapporten nedan.

Framtidens vårdkompetens Stärkt samverkan för att möta hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjningsbehov
Senast uppdaterad:
Publicerad: