Regional samverkan

Nationella vårdkompetensrådet har i uppdrag att stödja och åstadkomma samverkan om kompetensförsörjningsfrågor i hälso- och sjukvården på sjukvårdsregional nivå. Som en del av det etableras sex regionala vårdkompetenråd, ett i varje sjukvårdsregion.

Samverkan om kompetensförsörjningsfrågor i hälso- och sjukvården behöver utvecklas på både nationell och sjukvårdsregional nivå. På sjukvårdsregional nivå har det funnits ett behov av att få till stånd en mer utvecklad samverkan mellan hälso- och sjukvårdens huvudmän och universitet och högskolor, även kallade lärosäten.

För att främja samverkan ska sex sjukvårdsregionala råd etableras med representanter för de regioner, kommuner och lärosäten som hör till respektive sjukvårdsregion. Även andra berörda aktörer, så som privata vårdaktörer, kan vara representerade i de sjukvårdregionala råden.

Sverigekarta med de sex sjukvårdsregionerna: Norra sjukvårdsregionen, Sjukvårdsregion Mellansverige, Stockholm-Gotlands sjukvårdsregion, Sydöstra sjukvårdsregionen, Västra sjukvårdsregionen och Södra sjukvårdsregionen.
Sverigekarta med de sex sjukvårdsregionerna: Norra sjukvårdsregionen, Sjukvårdsregion Mellansverige, Stockholm-Gotlands sjukvårdsregion, Sydöstra sjukvårdsregionen, Västra sjukvårdsregionen och Södra sjukvårdsregionen.

Gemensamt kunskapsutbyte

Den sjukvårdsregionala samverkan bör bygga på ett gemensamt kunskapsutbyte om behov och planerade förändringar framåt, till exempel för omställningar i vården, såsom till en god och nära vård, forskningsrön som påverkar behoven, planerade förändringar av utbildningar och behov av verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

De sjukvårdsregionala vårdkompetensråden bidrar till det övergripande målet om att effektivisera kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården och tandvården genom att

  • länka samman det nationella rådet med arbetet på regional/lokal nivå
  • främja att nationella förslag på åtgärder realiseras
  • det skapas tryck i arbetet regionalt.

Hur långt har den sjukvårdsregionala samverkan kommit?

Arbetet har påbörjats med att etablera vårdkompetensråd i varje sjukvårdsregion. Representanter från Nationella vårdkompetensrådet och rådets kansli har varit delaktiga i uppstartsmöten för de sjukvårdsregionala råden. Varje sjukvårdsregion arbetar nu vidare med att organisera sig och hitta formerna för samverkan.

Vi kommer att uppdatera informationen här på webbplatsen i takt med att de sjukvårdsregionala råden växer fram och blir en del av en nationell samverkansmodell.

I slutrapporten för Framtidens vårdkompetens, det regeringsuppdrag som Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet (UKÄ) hade tillsammans och som ledde fram till förslaget om en nationell samverkansmodell, kan du läsa mer om tankarna bakom en nationell samverkansmodell med ett nationellt och sex sjukvårdsregionala vårdkompetensråd. Ladda ner slutrapporten från Framtidens vårdkompetens nedan.

Framtidens vårdkompetens Stärkt samverkan för att möta hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjningsbehov
Senast uppdaterad:
Publicerad: