Nationella vårdkompetensrådets verksamhet

Övergripande mål med Nationella vårdkompetensrådets verksamhet är att nationellt samordna och effektivisera kompetensförsörjningen av hälso- och sjukvården. I rådets verksamhetsplan beskrivs mål och aktivitetsplan för verksamheten.

Effektivare och bättre samordnad hälso- och sjukvård kan bidra till en mer jämlik, säker effektiv och hållbar sjukvård. Det är utgångspunkten för Nationella vårdkompetensrådets arbete.

Tre målområden

Nationella vårdkompetensrådets övergripande mål är att nationellt samordna och effektivisera kompetensförsörjningen av hälso- och sjukvården. Utifrån det övergripande målet har tre målområden formulerats för rådets verksamhet för 2021 och 2022:

  1. Nationellt samordna och främja samverkan om kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården på nationell och regional nivå
  2. Främja en kunskapsbaserad kompetensförsörjning i hälso- och sjukvården
  3. Ge berörda aktörer tillgång till en samlad och kvalitetssäkrad bild av nuvarande och framtida kompetensförsörjningsbehov

Verksamhetsplan

I Nationella vårdkompetensrådets verksamhetsplan har målområdena brutits ner till konkreta mål och en aktivitetsplan för att uppnå målen. Bland annat ska rådet under 2021 följa upp etableringen av sex sjukvårdsregionala råd, arbeta för att stärka samordningen av verksamhetsförlagd utbildning och klinisk praktik, främja fler forskarutbildade i vården, utveckla statistikflöden för läkare och andra yrkesgrupper samt fortsätta att följa analysera och ge förslag på åtgärder med koppling till coronapandemin.

Kopplingar till Agenda 2030

Rådets verksamhet berör flera av de 17 globala mål som världens länder tagit på sig att sträva mot enligt FN:s Agenda 2030:

  • Mål 3 om god hälsa och välbefinnande
  • Mål 5 om jämställdhet
  • Mål 10 om minskad ojämlikhet
  • Mål 16 om att främja en hållbar utveckling

Om Agenda 2030 på regeringens webbplats

 

Senast uppdaterad:
Publicerad: