Nationella vårdkompetensrådets arbete med kunskapsunderlag

En av Nationella vårdkompetensrådets uppgifter är att tillgängliggöra fakta- och kunskapsunderlag och göra samlade bedömningar av kompetensförsörjningsbehoven.

Nationella vårdkompetensrådet vill främja en kunskapsbaserad kompetensförsörjning i hälso- och sjukvården. Statistik, prognoser och flödesbeskrivningar kan ge en gemensam förståelse för processen från utbildningsstart till yrkeslivet. Rådet tar del av kunskapsunderlag som myndigheter och andra aktörer producerar, men tar även fram egna faktaunderlag, sammanställningar, analyser och bedömningar utifrån befintlig kunskap och data.

Flödesbeskrivningar

För att få en förståelse för hur flödet ser ut genom utbildningssystemen och hälso- och sjukvårdssystemen gör rådet särskilda flödesbeskrivningar för de högskoleutbildade yrkesgrupperna (legitimationsyrkena).

Flödesmodellen kan beskriva genomströmningen för en yrkesgrupp som helhet och för olika delgrupper, till exempel efter ålder, kön eller med bakgrund eller tidigare utbildning i Sverige eller i annat land. Flödesmodellen kan också beskriva den geografiska rörligheten, till exempel om personer flyttar i samband med studier eller specialisering. Flödesbeskrivningarna hittar du under Kunskapsunderlag från rådet.

Kunskapsunderlag från rådet

Samlade bedömningar och analyser

Rådet gör analyser och samlade bedömningar som bygger på befintliga faktaunderlag och rådsledamöternas egen kunskap och erfarenheter. Tack vare rådets sammansättning med representanter från lärosäten, regioner, kommuner och ansvariga myndigheter gör man bedömningarna utifrån flera olika perspektiv. Rådets samlade bedömningar hittar du under Kunskapsunderlag från rådet.

Kunskapsunderlag från rådet

Prognoser på kort och lång sikt

Att förutspå hur behoven av personal inom olika yrkesgrupper kommer att se ut framöver är svårt. Samtidigt finns en hel del kunskap att utgå ifrån. Nationella vårdkompetensrådet tar fram prognoser både på kortare och längre sikt. Bland annat tittar rådet på hur många som förväntas ta examen från de olika högskoleutbildningarna som leder till legitimationsyrken inom vården. Det ger en viktig indikation till vårdens huvudmän om hur tillgången på ny personal kommer att se ut. De prognoser rådet tar fram hittar du under Kunskapsunderlag från rådet.

Kunskapsunderlag från rådet

Underlag från andra aktörer

Rådets bedömningar och analyser grundar sig på olika kunskapsunderlag som analyser, rapporter, statistik, prognoser och undersökningar. Vissa av underlagen produceras inom rådets verksamhet, men rådet använder sig också av kunskapsunderlag från andra myndigheter och organisationer.

Kunskapsunderlag från andra aktörer

Lista med andra aktörer som bidrar med kunskapsunderlag

Senast uppdaterad:
Publicerad: