Kunskapsunderlag från Nationella vårdkompetensrådet

Här hittar du rådets egna faktaunderlag, sammanställningar, analyser och bedömningar. Kunskapsunderlagen sorteras efter publiceringsdatum med det senaste överst.
Visar 10 av 20
2023:4 Delredovisning - nationell plan för hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning

Nationella vårdkompetensrådet ska på uppdrag av regeringen ta fram förslag på en nationell plan för hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning. I denna delredovisning av uppdraget lämnar rådet en rekommendation till regeringen om att stärka förutsättningarna för att säkerställa kompetensförsörjningen av disputerade lärare inom vissa hälso- och sjukvårdsutbildningar vid universitet och högskolor.

Utgiven av: Nationella vårdkompetensrådet, 2023-06-15
2023:3 Kompetensförsörjning av barnmorskor i förlossningsvården

Socialstyrelsen och Nationella vårdkompetensrådet lämnar på regeringens uppdrag förslag och rekommendationer som syftar till att säkra den framtida kompetensförsörjningen av barnmorskor i hälso- och sjukvården med fokus på förlossningsvården.

Utgiven av: Nationella vårdkompetensrådet, 2023-05-30
2023:2 Avancerad specialistsjuksköterska – en möjlighet att stärka kompetensen i den nära vården

Nationella vårdkompetensrådet föreslår att en ny yrkesroll i form av en Avancerad specialistsjuksköterska (AVS) bör införas som ett reglerat yrke i Sverige. Rådet konstaterar att det finns ett behov av AVS med inriktning mot den nära vården, utifrån kommunala, regionala och nationella vårdbehov.

Utgiven av: Nationella vårdkompetensrådet 2023-03-17
2023:1 Vägledning till gemensamt trepartsavtal för VFU

Nationella vårdkompetensrådet har tagit fram en vägledning för framtagandet av avtal mellan huvudmännen om den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU. Vägledningen syftar till att ge stöd när trepartsavtal tas fram, vilket i sin tur ökar förutsättningarna för samverkan.

Utgiven av: Nationella vårdkompetensrådet, 2023-01-18
2022:5 Kompetensförsörjning inom primärvården - Slutrapport

Regeringen har gett i uppdrag till Socialstyrelsen att, tillsammans med Nationella vårdkompetensrådet och i dialog med andra berörda aktörer, ta fram förslag som syftar till att stärka medarbetarna och säkra den framtida kompetensförsörjningen inom primärvården. Uppdraget slutredovisas i denna rapport.

Utgiven av: Nationella vårdkompetensrådet, 2022-11-30
2022:4 Examinerade inom vårdutbildningar - kortsiktiga prognoser och skattningar

Nationella vårdkompetensrådet har med hjälp av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) tagit fram prognoser per vårdutbildning på 1, 2 samt 3 års sikt. Prognoserna redovisas både på nationell nivå samt för respektive sjukvårdsregion.

Utgiven av: Nationella vårdkompetensrådet, 2022-06-21
2022:3 Kompetensförsörjning inom primärvården - Delredovisning

Regeringen har gett i uppdrag till Socialstyrelsen att, tillsammans med Nationella vårdkompetensrådet och i dialog med andra berörda aktörer, ta fram förslag som syftar till att stärka medarbetarna och säkra den framtida kompetensförsörjningen inom primärvården. Uppdraget delredovisas i denna rapport.

Utgiven av: Nationella vårdkompetensrådet och Socialstyrelsen, 2022-04-29
2022:2 Pandemin och kompetensförsörjningen, del 2

Nationella vårdkompetensrådet följer i denna rapport upp den tidigare analys om coronapandemins konsekvenser för hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning som publicerades i december 2020. Avsikten är att rådets rekommendationer och åtgärdsförlag ska kunna utgöra underlag i planerings- och utvecklingsarbetet för de aktörer som ansvarar för vårdens kompetensförsörjning.

Utgiven av: Nationella vårdkompetensrådet, 2022-03-15
2022:1 Tre rekommendationer för att hantera övergången till den nya läkarutbildningen

Läkarnas allmäntjänstgöring (AT) ersätts av bastjänstgöring (BT) i och med den nya läkarutbildningen. Nationella vårdkompetensrådets särskilda arbetsgrupp för frågor kring AT- och BT-frågor ger i den här promemorian tre rekommendationer för att underlätta införandet av BT parallellt med AT.

Utgiven av: Nationella vårdkompetensrådet, 2022-01-21
2021:10 Förenade anställningar vid de medicinska fakulteterna 2018-2020

Nationella vårdkompetensrådets arbetsgrupp för klinisk forskning har i den här promemorian sammanställt hur utlysningar, ansökningar och tillsättanden av förenade anställningar ser ut vid landets sju medicinska fakulteter.

Utgiven av: Nationella vårdkompetensrådet, 2021-10-22