Drygt 13 000 sjuksköterskor i kompetensförlust – kostar samhället 5,5 miljarder kronor

Nationella vårdkompetensrådet har på regeringens uppdrag, tagit fram ett förslag till en nationell plan för hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning. Ett förslag till plan, med så pass bred förankring hos de aktörer som ansvarar för vårdens kompetensförsörjning, har inte gjorts tidigare, säger Ann-Marie Wennberg Larkö, ordförande i rådet.
Vårdpersonal och patient på sjukhus

Rådets arbete med planen visar bland annat att det finns legitimerad vårdpersonal att tillgå i Sverige – men långt ifrån alla är sysselsatta i sin yrkesroll. Under 2021 var drygt 13 000 sjuksköterskor inte sysselsatta i sin yrkesroll. En kompetensförlust som enligt rådets beräkningar motsvarar en uppskattad samhällskostnad på 5,5 miljarder kronor.

- Det kan finnas flera orsaker till varför man väljer att lämna sin yrkesroll inom hälso- och sjukvården. Bristande arbetsförhållanden är en av orsakerna och det är djupt oroande för kompetensförsörjningen. Lösningen är inte att utbilda fler som sedan väljer att lämna, utan istället att arbeta systematiskt med arbetsmiljön, säger Ann-Marie Wennberg Larkö.

Personalen behöver stöd i att prioritera

Nationella vårdkompetensrådet har gjort en kartläggning av tillgång och efterfrågan på hälso- och sjukvårdspersonal för sju legitimationsyrken. Resultatet visar att flera regioner och kommuner har svårt att bedöma efterfrågan utifrån beslutad budget.

Rådet menar att svårigheten i att bedöma hur mycket personal som behövs i vården, ofta grundar sig i att det behövs en djupare genomlysning av verksamheten. Det saknas också krav på processer för planering av resurser och kompetensförsörjning. Det leder i slutändan till att vårdpersonalen får ett orimligt uppdrag och tiden räcker inte till.

- Personalen står ensamma kvar med patienterna och förväntas prioritera i verksamheten. Vårdpersonalen behöver ökat stöd i att prioritera rätt arbetsuppgifter, så de får ett rimligt uppdrag och orkar jobba kvar, säger Ann-Marie Wennberg Larkö.

Nationella vårdkompetensrådet har tagit fram 25 förslag till insatser för att förbättra kompetensförsörjningen i Sverige, enligt regeringens uppdrag. Förslagen handlar bland annat om att säkerställa tid och resurser för kompetensutveckling och ge ökad möjlighet till karriärvägar för att attrahera, utveckla och behålla personal. På Nationella vårdkompetensrådet webbplats finns planen med samtliga förslag.

Om uppdraget

Nationella vårdkompetensrådet har i uppdrag av regeringen tagit fram förslag på en nationell plan för kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården. Uppdraget har delredovisats till regeringen i juni och december 2023 och slutredovisas nu enligt regeringens uppdrag.

I maj 2024 gav regeringen Nationella vårdkompetensrådet fortsatt förtroende genom ett förlängt uppdrag. Rådet kommer nu att samverka med berörda aktörer och inhämta synpunkter på förslag till nationell plan, i enlighet med uppdraget.