Pressmeddelande: Miljardsatsning nödvändig för att möta bristen på primärvårdsläkare

Både nu och minst tio år framåt råder det stor brist på primärvårdsläkare. Nationella vårdkompetensrådet föreslår därför ett statligt miljardtillskott och tillsättning av en samordnare i syfte att på sikt möjliggöra att fler invånare ska kunna välja och få tillgång till en fast läkarkontakt.

Patienter har rätt att välja en fast läkarkontakt i primärvården. Samtidigt visar Nationella vårdkompetensrådets beräkningar att det i dagsläget saknas 3 400 specialistläkare i allmänmedicin i primärvården. Bristen kvarstår och enligt prognosen kommer var fjärde allmänläkare i primärvården att saknas år 2035.

– Vi sitter alla i samma båt – regioner, kommuner, lärosäten och staten – och alla måste samarbeta för att patienterna ska få vård på rätt nivå. Ju fler som får vård av sin vårdcentral, desto mindre blir trycket på sjukhusen, säger Ann-Marie Wennberg Larkö, ordförande i Nationella vårdkompetensrådet och sjukhusdirektör vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

En rad insatser krävs för att öka antalet specialister i allmänmedicin och Nationella vårdkompetensrådet föreslår bland annat att staten skjuter till en miljard årligen under fem år för att finansiera fler ST-tjänster för specialistläkare i allmänmedicin för att på sikt öka antalet allmänläkare. Rådet föreslår också att en nationell samordningsfunktion inrättas, som bland annat ska stödja regionerna i arbetet med att nå Socialstyrelsens riktvärde om 1 100 invånare per specialist i primärvården.

– Bristen på allmänläkare ger sämre tillgänglighet för patienterna och påverkar arbetsmiljön för medarbetarna i primärvården negativt. När trycket på sjukhusen ökar på grund av tillgänglighetsproblem i primärvården, leder det i sin tur till sämre arbetsmiljö på sjukhusen. Det blir en ond spiral för såväl vårdpersonal som patienter. Våra förslag på åtgärder ökar förutsättningarna för bättre arbetsmiljö och tillgänglig vård för patienterna.

I Nationella vårdkompetensrådets rapport finns ytterligare åtgärdsförslag och rekommendationer. Dessa handlar bland annat om möjlighet till forskning, användandet av digitala verktyg, samverkan och teamarbete samt satsning på ledarskapet i syfte att attrahera och behålla personal.

Om rapporten

Socialstyrelsen har tillsammans med Nationella vårdkompetensrådet haft i uppdrag av regeringen att ta fram förslag på riktade insatser i syfte att stärka medarbetarna och säkra den framtida kompetensförsörjningen i primärvården. Uppdraget slutredovisas nu och hela rapporten kan laddas ner på Nationella vårdkompetensrådets webbplats.

Riktvärde för fast läkarkontakt

Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen tagit fram ett riktvärde för hur många invånare en specialistläkare i primärvården i normalfallet kan ansvara för som fast läkarkontakt. Socialstyrelsens riktvärde är 1 100 invånare per specialistläkare.