Pressmeddelande: Nationell dialog om primärvårdens kompetensförsörjning

Ett samlat nationellt grepp för att hitta lösningar på kompetensförsörjningen i primärvården I dag samlas kommuner, regioner, universitet och högskolor och företrädare för vårdens yrkesgrupper på ett dialogmöte i Stockholm. På agendan finns konkreta förslag för att attrahera och behålla medarbetare i primärvården.
Två läkare samtalar i undersökningsrum

Bakom inbjudan till dialogmötet står Nationella vårdkompetensrådet, som regeringen inrättade 2020, och Socialstyrelsen. För att säkerställa att hela landet blir representerat i dagens diskussioner har de sex regionala vårdkompetensråd som etablerats i varje sjukvårdsregion fått utse sina företrädare från kommuner, regioner och universitet och högskolor.

Det nationella och de sex regionala vårdkompetensråden utgör tillsammans med andra professionsföreträdare och andra berörda aktörer en ny samverkansmodell för frågor kring vårdens kompetensförsörjning.

– För att förbättra kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården och tandvården behöver vi en samlad nationell kraft. Det krävs att vi arbetar med frågor på nationell, regional och kommunal nivå. Det handlar dels om förutsättningar för att utbilda fler och till rätt kompetens inom vården, dels om huvudmännens förutsättningar att rekrytera och behålla vårdpersonal. Dagens dialogmöte samlar aktörerna i landet och drar nytta av samverkansmodellens potential, säger Ann-Marie Wennberg Larkö, ordförande för Nationella vårdkompetensrådet och sjukhusdirektör för Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Förslag för att förbättra kompetensförsörjningen inom primärvården

Nationella vårdkompetensrådet och Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att ta fram förslag som syftar till att stärka medarbetarna och säkra den framtida kompetensförsörjningen i primärvården.

– På dagens dialogmöte vill vi få synpunkter på våra förslag och inspel till vår slutrapportering av regeringsuppdraget om kompetensförsörjning inom primärvården. Förhoppningen är att samverkansarenan ska bidra till ökad kunskap, förståelse och samsyn för att på så sätt medverka till en stärkt kompetensförsörjning.

Kontaktpersoner

Ann-Marie Wennberg Larkö, ordförande för Nationella vårdkompetensrådet, professor och sjukhusdirektör vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.
Nås via Nationella vårdkompetensrådets kommunikatör:
E-post: stina.moritz@socialstyrelsen.se
Tfn: 075-247 37 22

Stina Moritz, kommunikatör i Nationella vårdkompetensrådets kansli på Socialstyrelsen
E-post: stina.moritz@socialstyrelsen.se
Tfn: 075-247 37 22