Nationella vårdkompetensrådet ska ta fram förslag till en nationell plan för hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning

Regeringen har beslutat att vårdkompetensrådet ska ta fram förslag till en nationell plan för hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning.

Regeringen har beslutat att det ska tas fram förslag till en nationell plan för hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning. Det är Nationella vårdkompetensrådet som kommer att utarbeta förslaget till plan, som bland annat ska innehålla förslag på vilka insatser som kan behövas för att förbättra personalförsörjningen.

– Det är ett stort och viktigt uppdrag som vi har tilldelats och vi är mycket stolta över förtroendet vi fått, säger Ann-Marie Wennberg Larkö, ordförande i Nationella vårdkompetensrådet. Rådet sätter omedelbart igång arbetet och kommer att hålla regeringen löpande informerad om hur arbetet fortskrider.

Nationella vårdkompetensrådet utgör tillsammans med de sex sjukvårdsregionala råden en arena för samverkan mellan lärosäten, kommuner och regioner, vilka är de aktörer som ansvarar för kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården.

– Det är glädjande att regeringen ser värdet av att involvera rådets samverkansarena i arbetet med att ta fram ett förslag till en nationell plan för kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården, säger Ann-Marie Wennberg Larkö.

I uppdraget som regeringen beslutat om ingår att göra en nationell kartläggning av behovsläget nu och framgent av hälso- och sjukvårdspersonal samt ge förslag på vilka insatser för befintlig och ny vårdpersonal som kan behövas för att förbättra personalförsörjningen inom hälso- och sjukvården. Uppdraget omfattar såväl offentliga som privata vårdgivare. En slutredovisning av uppdraget ska lämnas till Socialdepartementet senast den 31 maj 2024.

Om regeringsuppdraget på regeringens webbplats:
Uppdrag att ta fram förslag till en nationell plan för hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning

Pressmeddelande på regeringens webbplats:
Förslag till nationell plan för hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning ska tas fram