Regeringen ger Nationella vårdkompetensrådet fortsatt förtroende i förlängt uppdrag

Regeringen ger Nationella vårdkompetensrådet fortsatt förtroende genom ett förlängt uppdrag. Rådet kommer att samverka med berörda aktörer och inhämta synpunkter på förslag till nationell plan som presenteras i juni.

Nationella vårdkompetensrådet har i uppdrag av regeringen att ta fram förslag till en nationell plan för att förbättra hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning. Förslaget till plan ska slutredovisas senast den 31 maj och presenteras i juni. Regeringen ger nu Nationella vårdkompetensrådet fortsatt förtroende genom ett förlängt uppdrag.

Nationella vårdkompetensrådet vill tacka för regeringens fortsatta förtroende. I kraft av den samverkansarena som rådet utgör, finns möjlighet att säkerställa ett bra samarbete med berörda aktörer,

säger Ann-Marie Wennberg Larkö

I det utökade uppdraget ska Nationella vårdkompetensrådet:

  • inhämta synpunkter på det förslag till nationell plan för hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning som myndigheten tagit fram.
  • säkerställa att den nationella planen och Nationella vårdkompetensrådet i samverkan med berörda aktörer bidrar till att stärka tillgängligheten och vårdkapaciteten på nationell nivå, bl.a. i fråga om väntetider, antalet disponibla vårdplatser, beläggningsgrad samt vid fredstida krissituationer, höjd beredskap och ytterst krig.
  • samordna, stödja och följa upp de regionala vårdkompetensrådens arbete med den nationella planen för hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning.

Nationella vårdkompetensrådet ska senast den 25 oktober 2024 lämna en delredovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet). Uppdraget ska slutredovisas senast den 28 februari 2025.

 

 

Läs alla nyheter