Tre rekommendationer för att hantera övergången till den nya läkarutbildningen

Läkarnas allmäntjänstgöring (AT) ersätts av bastjänstgöring (BT) i och med den nya läkarutbildningen. Nationella vårdkompetensrådets särskilda arbetsgrupp för frågor kring AT- och BT-frågor ger i den här promemorian tre rekommendationer för att underlätta införandet av BT parallellt med AT.
Utgiven av: Nationella vårdkompetensrådet

Arbetsgruppen för AT- och BT-frågor arbetar på uppdrag av Nationella vårdkompetensrådet med att göra bedömningar av och få en samsyn mellan berörda aktörer om behoven av läkarnas allmäntjänstgöring (AT) och bastjänstgöring (BT) och gemensamt föreslå åtgärder för att bidra till att skapa bra förutsättningar för införandet av BT parallellt med AT.

Arbetsgruppen består av representanter från Nationella vårdkompetensrådet, Sveriges läkarförbund (SLF), Svenska läkaresällskapet och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt rättsavdelningen på Socialstyrelsen. Arbetsgruppen sammanfattar i detta dokument rekommendationer, underlag och bedömningar av behov som utarbetats av arbetsgruppen.

Den samlade bilden från olika aktörer visar att det finns risk för undanträngningseffekter och att det kan uppstå en flaskhals för att få BT, på grund av troliga svårigheter att samordna både AT och BT parallellt under kommande år. Detta är något som Nationella vårdkompetensrådet via arbetsgruppen arbetar för att stävja och undvika, genom att bevaka och följa upp frågan samt ta fram rekommendationer.

I våra initiala rekommendationer har vi valt att fokusera på AT, då det finns ett tydligt uppdämt behov och vi ser möjligheter till åtgärder inom rådande regelverk. Därigenom underlättas sedan breddinförandet av BT.

Sammanfattning av rekommendationer från arbetsgruppen

  • Övergång till 18 månaders AT-tjänstgöring som standard
  • Användning av fler verksamheter/specialiteter inom AT-tjänstgöringen
  • Utökad handledningskapacitet genom implementering av innovativa handlednings- och instruktionsformer
  • Genom dessa åtgärder öka antalet AT-platser så snart som möjligt för
    att möta behoven
Publicerad: