Kompetensförsörjning inom primärvården - Slutrapport

Regeringen har gett i uppdrag till Socialstyrelsen att, tillsammans med Nationella vårdkompetensrådet och i dialog med andra berörda aktörer, ta fram förslag som syftar till att stärka medarbetarna och säkra den framtida kompetensförsörjningen inom primärvården. Uppdraget slutredovisas i denna rapport.
Utgiven av: Nationella vårdkompetensrådet

I rapporten ger Nationella vårdkompetensrådet förslag och rekommendationer på insatser för att

  • attrahera,utveckla, motivera och behålla medarbetare inom primärvården
  • primärvården i högre grad ska kunna medverka i högskoleutbildning och forskning
  • främja geografisk rörlighet och rekrytering till primärvård i landsbygd och/eller socioekonomiskt utsatta områden.

I rapporten redovisas även ett planeringsunderlag och rekommendationer för dimensionering av ST-tjänster och specialistläkare i allmänmedicin, på nationell och regional nivå.

Nationella vårdkompetensrådet har haft huvudansvaret för arbetet med rapporten och rådet svarar också för de slutsatser, förslag och rekommendationer som redovisas.

Publicerad: