Examinerade inom vårdutbildningar - kortsiktiga prognoser och skattningar

Nationella vårdkompetensrådet har med hjälp av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) tagit fram prognoser per vårdutbildning på 1, 2 samt 3 års sikt. Prognoserna redovisas både på nationell nivå samt för respektive sjukvårdsregion.
Utgiven av: Nationella vårdkompetensrådet

I Nationella vårdkompetensrådets arbete ingår att sammanställa kortsiktiga bedömningar för de kommande åren över utbildningsutbud och utbildningsvolymer för högskoleutbildningar inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Dokumentet innehåller bedömningar av antalet examinerade och är uppdelade efter utbildningarnas längd. Inledningsvis presenteras de utbildningar som är längre än 90 hp. Prognoserna presenteras per utbildning på 1, 2 samt 3 års sikt och redovisas både på nationell nivå samt för respektive sjukvårdsregion.

Prognoserna som redovisas i detta dokument är att betrakta som just prognoser och är behäftade med viss osäkerhet. Underlagen bör därför tolkas med försiktighet och betraktas som ungefärliga förväntade utfall snarare än faktiska utfall.

De prognoserar som presenteras är inte tillgångsprognoser, eftersom de inte tar hänsyn till flyttmönster, arbetskraftsdeltagande och andra faktorer som är viktiga för den slutliga tillgången av arbetskraft inom respektive personalkategori/yrke.

2022:4 Examinerade inom vårdutbildningar Kortsiktiga prognoser och skattningar
Publicerad: