Dialogmöte om förslag till nationell plan för kompetensförsörjningen

Den 22 november samlas regioner, kommuner och lärosäten, företrädare för vårdprofessioner och andra aktörer till ett dialogmöte för att diskutera preliminära förslag till en nationell plan för kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården. Mötet får även besök av sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.
Personal på vårdcentral

Nationella vårdkompetensrådet bjuder in till ett dialogmöte den 22 november och samlar då representanter från de sex regionala vårdkompetensråden i Sverige, professionsföreträdare samt andra berörda aktörer inom hälso- och sjukvården. På dagordningen står en gemensam diskussion kring preliminära förslag inom ramen för rådens regeringsuppdrag om att ta fram förslag till en plan för hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning.

– Vi ser fram emot att lyssna in synpunkter och skapa en dialog kring preliminära förslag på insatser som rådet har tagit fram. Det är när olika aktörer på flera nivåer och med olika perspektiv möts, som vi kan samverka och hitta lösningar på utmaningarna i kompetensförsörjningen, säger Ann-Marie Wennberg Larkö, ordförande i Nationella vårdkompetensrådet.

Dialogmötet är en del i rådets arbete med regeringsuppdraget att ta fram förslag till nationell plan för kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården. De framtagna preliminära förslagen som kommer att diskuteras rör bland annat insatser inom områden som arbetsmiljö, forskning och utbildning, fortbildning samt ledarskap.

– Tanken är att dessa förslag ”stöts och blöts” och resoneras kring innan de slutligen utformas och ingår som en del i vår slutrapport som lämnas i maj 2024, säger Ann-Marie Wennberg Larkö.

Sjukvårdsministern besöker dialogmötet

Under mötet kommer sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson att avlägga ett besök.

– Det känns oerhört glädjande att ministern vill besöka oss och på plats se hur vi arbetar. Kompetensförsörjningsfrågan är hälso- och sjukvårdens allra viktigaste fråga och besöket signalerar hur viktigt ministern och regeringen anser att arbetet med frågan är, menar Ann-Marie Wennberg Larkö.

 

Regeringsuppdrag om nationell plan

Nationella vårdkompetensrådet har i uppdrag av regeringen att ta fram förslag på en nationell plan för kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården (S2023/00256). Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 maj 2024.
Läs mer om regeringsuppdraget

Läs alla nyheter