Prognoser över antal examinerade

Nu finns kortsiktiga prognoser över antalet examinerade från högskoleutbildningar inom hälso- och sjukvårdsområdet att ta del av. Prognoserna sträcker sig som längst fram till 2026.
Sjukvårdspersonal går i sjukhusets korridor.

Prognoserna över antal examinerade från högskoleutbildningar presenteras på 1, 2 och 3 års sikt. Antalet visas på nationell nivå samt uppdelat på varje sjukvårdsregion i landet.

Prognoserna har gjorts av Universitetskanslersämbetet på rådets uppdrag och är en skattning av antalet examinerade, baserat på det faktiska antalet nybörjare och en genomsnittlig historisk examensfrekvensens.

Se gärna prognoserna som en pusselbit i arbetet med att planera kompetensförsörjningen.