Verksamhetsplan och årsredovisning klara

I verksamhetsplanen får du mer information om aktiviteter som Nationella vårdkompetensrådet planerar att utföra under 2023. I årsredovisningen för 2022 kan du läsa om förra årets verksamhet i rådet. Båda dokumenten finns nu publicerade på vår webbplats.
Sjukvårdspersonal framför planeringstavla

Rådets verksamhetsplan för 2023

Nationella vårdkompetensrådets övergripande mål är att bidra till en god planering av vårdens kompetensförsörjning. Utifrån det övergripande målet har tre målområden formulerats. I rådets verksamhetsplan har målområdena brutits ner till konkreta mål och en aktivitetsplan för att uppnå målen.

Rådets årsredovisning för 2022

Socialstyrelsen ska årligen redovisa till Regeringskansliet (Socialdepartementet) vilka aktiviteter och åtgärder som Nationella vårdkompetensrådet vidtagit under föregående år. Nu är årsredovisningen för 2022 klar.