Statistikbaserade flödesbeskrivningar för yrkesgruppen läkare

Nationella vårdkompetensrådet redovisar här statistikbaserade flödesbeskrivningar av läkares väg genom utbildnings- och hälso- och sjukvårdssystemen. Arbetet syftar bland annat till att öka kunskapen om flöden och flaskhalsar i övergångarna mellan utbildning, legitimation, specialisering och forskarexamen.
Utgiven av: Nationella vårdkompetensrådet

De övergripande resultaten i redovisningen visar på genomgående skillnader både vad gäller ålder och kön för alla mätpunkter. Könsskillnaderna påverkar i många fall resultaten i högre grad än ålder. Dock har både ålder och könsfördelning varierat mellan olika mätpunkter över tid.

Resultaten visar bland annat att den totala tiden mellan läkarexamen och legitimation har ökat med i genomsnitt 5,5 månader: från 30,5 månader för de som blev legitimerade 2008 till 36,0 månader för de som fick sin legitimation 2018. Det är en ökning med 18 procent under denna tioårsperiod. Liksom det under perioden 2008–2018 i genomsnitt tog längre tid för kvinnor än för män att få legitimation efter examen, hade även tiden från legitimation till specialistbevis ökat till i genomsnitt 8,2 år för kvinnor 2018 och till 7,6 år för män. Skillnaden mellan könen motsvarar i genomsnitt 483 helårstjänster som specialistläkare.

Redovisningen kan utgöra ett kunskapsunderlag för fortsatt analys i fråga om utmaningar och möjligheter i kompetensförsörjningen av läkare. En sådan analys kan i sin tur vara ett stöd för olika verksamheter att identifiera åtgärder och bidra till en ändamålsenlig kompetensförsörjning. Arbetet bygger delvis på de tidigare genomförda pilotstudierna inom ramen för Framtidens vårdkompetens, Socialstyrelsens och Universitetskanslersämbetets regeringsuppdrag.

Nationella vårdkompetensrådet kommer utifrån resultaten att arbeta vidare med aktuella frågor och utmaningar gällande kompetensförsörjningen av läkare som denna redovisning bidrar till att belysa.

Senast uppdaterad:
Publicerad: