Vägledning till gemensamt trepartsavtal för VFU

Nationella vårdkompetensrådet har tagit fram en vägledning för framtagandet av avtal mellan huvudmännen om den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU. Vägledningen syftar till att ge stöd när trepartsavtal tas fram, vilket i sin tur ökar förutsättningarna för samverkan.
Utgiven av: Nationella vårdkompetensrådet

Nationella vårdkompetensrådet har tagit fram en vägledning för stötta huvudmännen att ingå gemensamma VFU-avtal. Den rör trepartsavtal som ingås mellan universitet- och högskolor och regionala och kommu-nala huvudmän om den verksamhetsförlagda utbildningen.

Vägledningen innehåller:
• kort information om bestämmelser gällande VFU
• diskussionspunkter och frågeställningar som är centrala i avtalet
• underlag från bland annat tidigare framtagna avtal.

Syftet med att ta fram trepartsgemensamma avtal är bland annat att bidra till ett ökat antal VFU-platser i Sverige. Gemensamma avtal kan bidra till en ökad samverkan och effektivitet, samt kan skapa en ökad likvärdighet och kvalitet gällande VFU över landet.

Vägledningen har tagits fram av Nationella vårdkompetensrådets särskilda arbetsgrupp för frågor kring VFU/klinisk praktik.

Publicerad: