Konferens om vårdens kompetensförsörjning – hur går vi från ord till handling?

Nationella vårdkompetensrådet bjöd in till konferens den 24 september 2021. Rådet ville skapa en nationell arena för utbyte av kunskap och erfarenheter kring aktuella frågor om kompetens inom vården. Filmer och presentationsbilder från konferensen finns att titta på nedan. Stort tack till alla inblandade!

Redan innan coronapandemin fanns många utmaningar för vårdens kompetensförsörjning, men pandemin har tydliggjort brister som behöver åtgärdas. Samtidigt har pandemin visat oss att vi kan åstadkomma mycket när det väl gäller och när vi samarbetar. Det är lärdomar som vi behöver ta med oss i framtidens utveckling av vårdutbildningarna och -verksamheterna.

För att utbyta kunskap och erfarenheter kring aktuella frågor om vårdens kompetensförsörjning bjöd Nationella vårdkompetensrådet in till en digital konferens den 24 september 2021. Se filmer och presentationsbilder från dagen nedan.

Hashtag för sociala medier

Använd gärna #NVKRkonferens om ni skriver något om konferensen i era sociala medier.

Filmer och presentationsbilder

Välkommen

 • Dagens moderator, Mia Odabas
 • Ann-Marie Wennberg Larkö, ordförande för Nationella vårdkompetensrådet
 • Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning
 • Lena Hallengren, socialminister

Se syntolkad version av välkomstfilmen

Hur kan Nationella vårdkompetensrådet bidra till att förbättra kompetensförsörjningen i vården?

Nationella vårdkompetensrådets orförande och ledamöter intervjuas om rådets uppdrag, ambitioner och målbild.

Syntolkad version av Hur kan Nationella vårdkompetensrådet bidra till att förbättra kompetensförsörjningen i vården?

Inspiration: Vägen framåt genom teamwork och kompetens

Hur kan man arbeta systematiskt för att skapa en god arbetsmiljö, en tydlig rollfördelning och se till att allas kompetens används på bästa sätt? Sara Synnergren, vårdenhetschef vid kirurgimottagningen på Sahlgrenska universitetssjukhuset berättar om hur de skapat nya arbetssätt.

Syntolkad version av Inspiration: Vägen framåt genom teamwork och kompetens

Presentationsbilder från Inspiration: Vägen framåt genom teamwork och kompetens

Coronapandemin – så påverkades olika yrkesgrupper i vården

Ett samtal mellan fackliga företrädare för läkare, sjuksköterskor, psykologer, tandläkare, biomedicinska analytiker, fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Hur har de olika yrkesgrupperna påverkats under pandemin? Vad har varit de största förändringarna, utmaningarna och möjligheterna?

 • Ida Kåhlin, förbundsordförande, Sveriges arbetsterapeuter
 • Sineva Ribeiro, förbundsordförande, Vårdförbundet
 • Kristina Taylor, ordförande, Sveriges psykologförbund
 • Cecilia Winberg, förbundsordförande, Fysioterapeuterna
 • Chaim Zlotnik, förbundsordförande, Tandläkarförbundet
 • Sofia Rydgren Stale, ordförande, Sveriges läkarförbund

Syntolkad version av Coronapandemin – så påverkades olika yrkesgrupper i vården

Från student till specialistläkare

Tiden för nyutexaminerade läkare att ta sin legitimation och för legitimerade läkare att bli färdiga specialister har ökat. Det konstaterade Nationella vårdkompetensrådet i ny flödesstatistik som släpptes tidigare i år. Läkarutbildningen genomgår just nu en stor förändring; den blir 6-årig och direkt legitimationsgrundande. Som en följd av det ska allmäntjänstgöringen (AT) fasas ut och ersättas av en bastjänstgöring (BT). Här lyfter vi de viktigaste resultaten från flödesstatistiken och följer upp med ett panelsamtal om aktuella frågor för läkarnas kompetensförsörjning.

 • Johan Dabrosin Söderholm, ledamot i Nationella vårdkompetensrådet och tidigare dekan vid Linköpings universitet
 • Cajsa Krabbe, statistiker i Nationella vårdkompetensrådets kansli
 • Ann-Marie Wennberg Larkö, ordförande för Nationella vårdkompetensrådet och sjukhusdirektör, Sahlgrenska universitetssjukhuset
 • Madeleine Liljegren, ordförande i Sveriges yngre läkares förening (Sylf)

Syntolkad version av Från student till specialistläkare

Presentationsbilder från Från student till specialistläkare

Recent trends in health workforce mobility

Jean-Christophe Dumont, Head of the International Migration Division in the Directorate for Employment, Labour and Social Affairs, OECD. Om trender kring migration av vårdpersonal. 

Ej filmat.

Presentationsbilder från Recent trends in health workforce mobility

Från utbildning till arbetsliv – vägar till en framgångsrik introduktion

Hur kan övergången mellan utbildning och arbetsliv inom vården förbättras? Finns det särskilt lyckade insatser för att introducera nya medarbetare och på så sätt förebygga stressrelaterad ohälsa? Petter Gustavsson, professor i psykologi vid Karolinska Institutet, berättar om vad som kommit fram i hans forskning på området.

Syntolkad version av Från utbildning till arbetsliv – vägar till en framgångsrik introduktion

Presentationsbilder från Från utbildning till arbetsliv – vägar till en framgångsrik introduktion

Hur vidmakthåller vi lärdomarna från coronapandemin

Vad krävs för att omhänderta såväl positiva som negativa lärdomar från coronapandemin ur ett kompetensförsörjningsperspektiv? Hur omsätter vi lärdomarna till konkreta åtgärder? Paneldiskussion.

 • Olivia Wigzell, generaldirektör för Socialstyrelsen och ledamot i Nationella vårdkompetensrådet
 • Vesna Jovic, kommundirektör, Järfälla kommun och ledamot i Coronakommissionen, tidigare VD för Sveriges Kommuner och Regioner
 • Louise Bringselius, docent och förvaltningsforskare vid Lunds universitet, tidigare forskningsledare i Tillitsdelegationen
 • Ann-Marie Wennberg Larkö, ordförande för Nationella vårdkompetensrådet och sjukhusdirektör, Sahlgrenska universitetssjukhuset

Syntolkad version av Hur vidmakthåller vi lärdomarna från coronapandemin?

Att kombinera klinisk verksamhet och forskning

Hur skapas förutsättningar för forskarutbildning inom kommun och region? Vad är för- och nackdelarna med förenade anställningar? Nationella vårdkompetensrådets arbetsgrupp för klinisk forskning ger en lägesrapport om sitt arbete och bjuder in till dialog om frågorna.

 • Jonas Appelberg, verksamhetschef kliniskt forskningscentrum, Region Örebro
 • Johan Dabrosin Söderholm, tidigare dekan, Linköpings universitet
 • Lis Palm, FOU-strateg, Fyrbodals kommunalförbund

Synolkad version av Att kombinera klinisk verksamhet och forskning

Presentationsbilder från Att kombinera klinisk verksamhet och forskning

Att stärka arbetsmiljön för att behålla personal

Hur påverkar arbetsmiljön möjligheterna till kompetensförsörjning i vården? Hur ser det ut idag och vilka insatser behövs för att förbättra arbetsmiljön – och hur gör man konkret?

 • Anders Anell, professor i företagsekonomi vid Lunds universitet
 • Caroline Olsson, chef vid avdelningen för arbetsgivarpolitik, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
 • Göran Johnsson, Nationell samordnare för kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre
 • Anna Dahlgren, forskare inom arbetspsykologi, Karolinska Institutet

Syntolkad version av Att stärka arbetsmiljön för att behålla personal

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU): Hur säkerställer vi tillräckligt antal platser och god kvalitet?

Hur kan vi säkerställa lämpliga och tillräckligt många platser för de verksamhetsförlagda momenten och kurserna i vårdutbildningarna? Hur ser vi till att VFU:n blir välkomnande, inspirerande och kunskapsuppbyggande för studenterna? Och hur står det till med kvaliteten på de verksamhetsförlagda delarna idag?

 • Annika Wernerson, vicerektor för utbildning, Karolinska Institutet
 • Linn Svärd, ordförande för Sveriges förenade studentkårer (SFS)
 • Anders Söderholm, generaldirektör, Universitetskanslersämbetet (UKÄ) och ledamot i Nationella vårdkompetensrådet
 • Jan-Erik Karlsson, vicedekan med särskilt ansvar för verksamhetsintegrerat lärande vid Medicinska fakulteten, Linköpings universitet
 • Lis Palm, FoU-strateg i Fyrbodals kommunalförbund och ledamot i Nationella vårdkompetensrådet

Syntolkad version av Verksamhetsförlagd utbildning (VFU): Hur säkerställer vi tillräckligt antal platser och god kvalitet?

Inspiration – så har vi utvecklat förutsättningarna för den verksamhetsförlagda utbildningen

I Västra Götaland har berörda universitet och högskolor, Västra Götalandsregionen samt alla kommunerna i länet utvecklat en ny samverkansmodell och tagit fram ett länsgemensamt VFU-avtal som ska täcka in de största vårdutbildningarna. Tanken är att skapa bättre förutsättningar för gemensam utveckling och kvalitetssäkring av den verksamhetsförlagda utbildningen.

Malmö universitet, Malmö stad och Region Skåne driver ett gemensamt pilotprojekt för att utarbeta, implementera och utvärdera struktur och innehåll för sjuksköterskestuderandes VFU i den s.k. Nära vården som går ut på att vårdtagare ska få en mer personcentrerad och samordnad vård. Syftet med pilotprojektet är att stärka samverkan och öka studenternas kliniska kompetens genom forskningsanknutna processer och förberedelser för yrkeslivet.

Medverkande:

 • Lis Palm, FoU-strateg i Fyrbodals kommunalförbund
 • Helle Wijk, Viceprefekt Samverkan, Göteborgs universitet
 • Heidi Ström, enhetschef för strategisk kompetensförsörjning, Västra Götalandsregionen
 • Mariette Bengtsson, studierektor vid institutionen för vårdvetenskap, Malmö universitet
 • Pia Nilsson, enhetschef, Strategisk avdelning för Hälso- och sjukvårdsstrategiska frågor, Malmö stad
 • Lea Blomberg, enhetschef, Utbildning och lärande, Region Skåne.

Syntolkad version av Inspiration - så har vi utvecklat förutsättningarna för den verksamhetsförlagda utbildningen

Presentationsbilder från Inspirations - så har vi utvecklat förutsättningarna för den verksamhetsförlagda utbildningen, del 1

Presentationsbilder från Inspirations - så har vi utvecklat förutsättningarna för den verksamhetsförlagda utbildningen, del 2

Vårdens kompetensförsörjning i landsbygden

Landsbygdsområden finns i alla sjukvårdsregioner i landet. Hur ser utmaningarna ut där? Kan digifysisk vård bidra till en förbättrad kompetensförsörjning? Bidrar det till att öka attraktiviteten för att arbeta i landsbygden?

 • Göran Stiernstedt, läkare, ledamot i regeringens coronakommission, särskild utredare för ”Styrning för en mer jämlik vård”, ordförande för Karolinska Institutet
 • Anna Falk, ordförande i Sveriges förening för glesbygdsmedicin, specialist i allmänmedicin, studierektor allmänmedicin, Region Västernorrland, Ånge
 • Peter Berggren, områdeschef närsjukvård Lycksele/Södra Lappland, Region Västerbotten
 • Magnus Persson, utvecklingsdirektör, Region Kalmar län

Syntolkad version av Vårdens kompetensförsörjning i landsbygden

Den digitaliserade kompetensförsörjningen – lösningar och fallgropar

Att digitaliseringen ska lösa kompetensförsörjningen i vården har närmast blivit ett mantra. Men hur gör man och vilka fallgropar ska man akta sig för? Katarina Baudin, leg. arbetsterapeut och universitetsadjunkt vid Örebro universitet, har i sin avhandling studerat hur äldreomsorgen tagit sig an digitaliseringen; hur beslut har fattats, vilken inställning beslutsfattare och vårdpersonal har till digitaliseringen och vilka kunskapsluckor som forskningen behöver fylla. Vi får också höra Björn Immerstrand, enhetschef för digitalisering vid Social- och omsorgsförvaltningen i Linköpings kommun berätta om hur Linköpings kommun arbetat med välfärdsteknik inom äldreomsorgen och hur deras digitala resa sett ut.

Syntolkad version av Den digitaliserade kompetensförsörjningen - lösningar och fallgropar

Presentationsbilder från Den digitaliserade kompetensförsörjningen - lösningar och fallgropar, del 1

Presentationsbilder från Den digitaliserade kompetensförsörjningen - lösningar och fallgropar, del 2

Nationella vårdkompetensrådets vidare arbete – vad tar vi med oss från dagen?

Ann-Marie Wennberg Larkö

Syntolkad version av Nationella vårdkompetensrådets vidare arbete - vad tar vi med oss från dagen?

 

Senast uppdaterad:
Publicerad: