Konferens om vårdens kompetensförsörjning – hur går vi från ord till handling?

Nationella vårdkompetensrådet bjuder in till konferens den 24 september 2021. Rådet vill skapa en nationell arena för utbyte av kunskap och erfarenheter kring aktuella frågor om kompetens inom vården. Anmäl dig till konferensen på länken nedan.

Redan innan coronapandemin fanns många utmaningar för vårdens kompetensförsörjning, men pandemin har tydliggjort brister som behöver åtgärdas. Samtidigt har pandemin visat oss att vi kan åstadkomma mycket när det väl gäller och när vi samarbetar. Det är lärdomar som vi behöver ta med oss i framtidens utveckling av vårdutbildningarna och -verksamheterna.

För att utbyta kunskap och erfarenheter kring aktuella frågor om vårdens kompetensförsörjning bjuder Nationella vårdkompetensrådet in till en digital konferens den 24 september 2021. Se program för dagen längre ner på sidan.

Anmälan

Du anmäler dig till vår digitala konferens genom att fylla i formuläret på länken nedan. Observera att det inte kommer någon mejlbekräftelse när du anmält dig, men vi återkommer längre fram med mer information per e-post. Glöm inte att boka in tiden i din kalender, den 24 september klockan 9.00-16.00.

Konferensen är kostnadsfri och vänder sig till dig som arbetar med frågor kring kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården.

Anmäl dig här!

Program

8.45–9.00 Incheckning

Passa på att logga in i god tid för att testa tekniken och få information om dagen.

9.00–9.30 Välkommen!

 • Dagens moderator, Mia Odabas
 • Ann-Marie Wennberg Larkö, ordförande för Nationella vårdkompetensrådet
 • Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning
 • Lena Hallengren, socialminister

9.30–10.00 Hur kan Nationella vårdkompetensrådet bidra till att förbättra kompetensförsörjningen i vården?

Ordföranden och ledamöter i Nationella vårdkompetensrådet intervjuas om rådets uppdrag, ambitioner och målbild.

10.00–10.10 Paus

10.10–10.40 Parallella sessioner

A) Inspiration: Vägen framåt genom teamwork och kompetens

Hur kan man arbeta systematiskt för att skapa en god arbetsmiljö, en tydlig rollfördelning och se till att allas kompetens används på bästa sätt? Sara Synnergren, vårdenhetschef vid kirurgimottagningen på Sahlgrenska universitetssjukhuset berättar om hur de skapat nya arbetssätt.

B) Coronapandemin – så påverkades olika yrkesgrupper i vården

Ett samtal mellan fackliga företrädare för läkare, sjuksköterskor, psykologer, tandläkare, biomedicinska analytiker, fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Hur har de olika yrkesgrupperna påverkats under pandemin? Vad har varit de största förändringarna, utmaningarna och möjligheterna?

 • Ida Kåhlin, förbundsordförande, Sveriges arbetsterapeuter
 • Sineva Ribeiro, förbundsordförande, Vårdförbundet
 • Kristina Taylor, ordförande, Sveriges psykologförbund
 • Cecilia Winberg, förbundsordförande, Fysioterapeuterna
 • Chaim Zlotnik, förbundsordförande, Tandläkarförbundet
 • Sofia Rydgren Stale, ordförande, Sveriges läkarförbund

C) Från student till specialistläkare

Johan Dabrosin Söderholm, ledamot i Nationella vårdkompetensrådet och tidigare dekan vid Linköpings universitet och Cajsa Krabbe, statistiker i Nationella vårdkompetensrådets kansli, berättar om de huvudsakliga resultaten från vårdkompetensrådets statistikbaserade flödesbeskrivningar för yrkesgruppen läkare. Efterföljande diskussion.

10.45–11.15 Recent trends in health workforce mobility

Jean-Christophe Dumont, Head of the International Migration Division in the Directorate for Employment, Labour and Social Affairs, OECD. Om trender kring migration av vårdpersonal. Föredraget hålls på engelska.

11.20–12.00 Parallella sessioner

A. Från utbildning till arbetsliv – vägar till en framgångsrik introduktion

Hur kan övergången mellan utbildning och arbetsliv inom vården förbättras? Finns det särskilt lyckade insatser för att introducera nya medarbetare och på så sätt förebygga stressrelaterad ohälsa? Petter Gustavsson, professor i psykologi vid Karolinska Institutet, berättar om vad som kommit fram i hans forskning på området.

B. Hur vidmakthåller vi lärdomarna från coronapandemin

Vad krävs för att omhänderta såväl positiva som negativa lärdomar från coronapandemin ur ett kompetensförsörjningsperspektiv? Hur omsätter vi lärdomarna till konkreta åtgärder? Paneldiskussion.

 • Jan Andersson, infektionsläkare och professor vid Karolinska institutet
 • Olivia Wigzell, generaldirektör för Socialstyrelsen och ledamot i Nationella vårdkompetensrådet
 • Vesna Jovic, kommundirektör, Järfälla kommun och ledamot i Coronakommissionen, tidigare VD för Sveriges Kommuner och Regioner
 • Louise Bringselius, docent och förvaltningsforskare vid Lunds universitet, tidigare forskningsledare i Tillitsdelegationen

C. Att kombinera klinisk verksamhet och forskning

Hur skapas förutsättningar för forskarutbildning inom kommun och region? Vad är för- och nackdelarna med förenade anställningar? Nationella vårdkompetensrådets arbetsgrupp för klinisk forskning ger en lägesrapport om sitt arbete och bjuder in till dialog om frågorna.

12.00–13.00 Lunchpaus

13.00–13.40 Att stärka arbetsmiljön för att behålla personal

Hur påverkar arbetsmiljön möjligheterna till kompetensförsörjning i vården? Hur ser det ut idag och vilka insatser behövs för att förbättra arbetsmiljön – och hur gör man konkret?

 • Anders Anell, professor i företagsekonomi vid Lunds universitet
 • Caroline Olsson, chef vid avdelningen för arbetsgivarpolitik, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
 • Göran Johnsson, Nationell samordnare för kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre
 • Anna Dahlgren, forskare inom arbetspsykologi, Karolinska Institutet

13.45-14.25 Verksamhetsförlagd utbildning (VFU): Hur säkerställer vi tillräckligt antal platser och god kvalitet?

Hur kan vi säkerställa lämpliga och tillräckligt många platser för de verksamhetsförlagda momenten och kurserna i vårdutbildningarna? Hur ser vi till att VFU:n blir välkomnande, inspirerande och kunskapsuppbyggande för studenterna? Och hur står det till med kvaliteten på de verksamhetsförlagda delarna idag?

 • Annika Wernerson, vicerektor för utbildning, Karolinska Institutet
 • Linn Svärd, ordförande för Sveriges förenade studentkårer (SFS)
 • Anders Söderholm, generaldirektör, Universitetskanslersämbetet (UKÄ) och ledamot i Nationella vårdkompetensrådet
 • Jan-Erik Karlsson, vicedekan med särskilt ansvar för verksamhetsintegrerat lärande vid Medicinska fakulteten, Linköpings universitet
 • Lis Palm, FoU-strateg i Fyrbodals kommunalförbund och ledamot i Nationella vårdkompetensrådet

14.35-15.20 Parallella sessioner

A. Inspiration – så har vi utvecklat förutsättningarna för den verksamhetsförlagda utbildningen

I Västra Götaland har berörda universitet och högskolor, Västra Götalandsregionen samt alla kommunerna i länet utvecklat en ny samverkansmodell och tagit fram ett länsgemensamt VFU-avtal som ska täcka in de största vårdutbildningarna. Tanken är att skapa bättre förutsättningar för gemensam utveckling och kvalitetssäkring av den verksamhetsförlagda utbildningen.

Malmö universitet, Malmö stad och Region Skåne driver ett gemensamt pilotprojekt för att utarbeta, implementera och utvärdera struktur och innehåll för sjuksköterskestuderandes VFU i den s.k. Nära vården som går ut på att vårdtagare ska få en mer personcentrerad och samordnad vård. Syftet med pilotprojektet är att stärka samverkan och öka studenternas kliniska kompetens genom forskningsanknutna processer och förberedelser för yrkeslivet.

Medverkande:

 • Lis Palm, FoU-strateg i Fyrbodals kommunalförbund
 • Helle Wijk, Viceprefekt Samverkan, Göteborgs universitet
 • Heidi Ström, enhetschef för strategisk kompetensförsörjning, Västra Götalandsregionen
 • Mariette Bengtsson, studierektor vid institutionen för vårdvetenskap, Malmö universitet
 • Pia Nilsson, enhetschef, Strategisk avdelning för Hälso- och sjukvårdsstrategiska frågor, Malmö stad
 • Lea Blomberg, enhetschef, Utbildning och lärande, Region Skåne.

B. Vårdens kompetensförsörjning i landsbygden

Landsbygdsområden finns i alla sjukvårdsregioner i landet. Hur ser utmaningarna ut där? Kan digifysisk vård bidra till en förbättrad kompetensförsörjning? Bidrar det till att öka attraktiviteten för att arbeta i landsbygden?

 • Göran Stiernstedt, läkare, ledamot i regeringens coronakommission, särskild utredare för ”Styrning för en mer jämlik vård”, ordförande för Karolinska Institutet
 • Anna Falk, ordförande i Sveriges förening för glesbygdsmedicin, specialist i allmänmedicin, studierektor allmänmedicin, Region Västernorrland, Ånge
 • Peter Berggren, områdeschef närsjukvård Lycksele/Södra Lappland, Region Västerbotten

C. Den digitaliserade kompetensförsörjningen – lösningar och fallgropar

Att digitaliseringen ska lösa kompetensförsörjningen i vården har närmast blivit ett mantra. Men hur gör man och vilka fallgropar ska man akta sig för? Katarina Baudin, leg. arbetsterapeut och universitetsadjunkt vid Örebro universitet, har i sin avhandling studerat hur äldreomsorgen tagit sig an digitaliseringen; hur beslut har fattats, vilken inställning beslutsfattare och vårdpersonal har till digitaliseringen och vilka kunskapsluckor som forskningen behöver fylla.

15.30–16.00 Nationella vårdkompetensrådets vidare arbete – vad tar vi med oss från dagen?

Ann-Marie Wennberg Larkö

 

Observera att programmet ännu inte är slutgiltigt. Ändringar kan ske.

Publicerad:

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Nationella vårdkompetensrådets nyhetsbrev – få nyheter och uppdateringar direkt i din inkorg.

Så behandlar Socialstyrelsen dina personuppgifter