Lägesbild och preliminära förslag i delredovisning

Nationella vårdkompetensrådet har lämnat en delredovisning i uppdraget att fram förslag till en nationell plan för hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning. I den ges bland annat en lägesbild av rådets pågående arbete med uppdraget samt preliminära förslag på insatser.
läkare med patient

Nationella vårdkompetensrådet ska på uppdrag av regeringen ta fram förslag till en nationell plan för hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning. I juni lämnade rådet en första delredovisning av uppdraget och nu har rådet lämnat en andra delredovisning, som också innehåller en bilaga med preliminära förslag på insatser.

– I vårt arbete för vi löpande dialog med flera berörda aktörer via olika arenor, nu senast via ett dialogmöte där vi har hämtat in synpunkter på de preliminära förslag som rådet har tagit fram. säger Ann-Marie Wennberg Larkö.

Rådet erfar i dialog med berörda aktörer att det finns ett behov av ett stöd på nationell nivå i arbetet med strategisk och långsiktig planering av kompetensförsörjningen.

– Vi vill därför se över förutsättningarna för att den nationella planen ska kunna utgöra en samlad struktur för systematisk uppföljning och planering av kompetensförsörjning. En sådan struktur skulle kunna öka kunskapen om behoven och bidra till en förbättrad planering, menar Ann-Marie Wennberg Larkö.

Rådet lämnar en slutrapport till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 maj 2024.

Regeringsuppdrag om nationell plan

Nationella vårdkompetensrådet har i uppdrag av regeringen att ta fram förslag på en nationell plan för kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården (S2023/00256). Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 maj 2024 och delredovisningar ska lämnas senast den 30 juni 2023 och den 7 december 2023.
Läs mer om regeringsuppdraget
Rådets delredovisning juni 2023

Läs alla nyheter